Kallelse till stämma 19/10 klockan 17.00

Medlemmar i HSB Brf Gunilla i Stockholm kallas till ordinarie föreningsstämma 19/10 klockan 17.00. Vi samlas i föreningens lokal, baksidan av ETV 33 (Vid fler än 50 pers. anmälda återkommer vi om lokal).

Dagordning
För HSB Bostadsrättsförening Gunilla i Stockholm söndagen den 19 oktober 2014 klockan 17.00!

1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande samt ordförandes val av protokollförare för stämman
3. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar samt godkännande av röstlängd.
4. Fastställande av dagordning.
5. Val av två personer som rösträknare samt att jämte mötesordförande justera protokollet.
6. Fråga om kallelse behörigen har skett.
7. Styrelsen årsredovisning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Beslut om fastställande av resultat-och balansräkning.
10. Beslut i anledning av föreningens resultat.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fråga om arvoden för styrelse och revisorer.
13. Val av två ordinarie styrelseledamöter på vardera två år.
14. Val av tre styrelsesuppleanter på vardera ett år.
15. Val av revisor/er och suppleant/er.
16. Val av distriktsombud.
17. Val av valberedning.
18. Motioner från föreningsmedlemmar. ​Not 1

  • Engångsarvode till fönsterprojektet
  • Arvoderad trädgårdsgrupp
  • Bygge av stängsel runt föreningens mark samt grindar
  • Inköp av pingisbord i föreningslokalen (den nya)
  • Bygga altan på gården

19. Övriga frågor anmälda före stämman.​ Not 2
20. Avslutning.

Not 1​
Motioner skall enligt föreningens stadgar vara inlämnade till styrelsen före augusti månads utgång. Det har i år varit möjligt att lämna motioner fram till 7/9 Med hänsyn till att styrelsen ville informera och påminna medlemmarna om att det var dags för att lämna in motioner. Informationen delades ut i Gunillabladet för augustimånad.

Not 2
​Övriga frågor skall anmälas minst en vecka i förväg. På denna punkt ”Övriga frågor” fattas inga beslut på stämman.

Välkomna,
Styrelsen

Du behöver göra en föranmälan till stämman genom att sms:sa till  070-753 26 83 eller skriva en lapp och lämna in det på expeditionens postlåda med följande information.

Om du/ni tänker delta och hur många ni blir, Om du/ni vill äta och om ni konsumerar alkholhaltigt dryck.

Lämna in den på Styrelsens expeditions postlåda. Det går också bra att sms:a till: 070-753 26 83.